Get Up to 40% OFF New-Season StylesMenWomen * Limited time only.

Regulamin zakupów

Regulamin zakupów w sklepie ph-progress.pl

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy Progress Września (zwanego dalej Sklepem Internetowym) prowadzony jest pod adresem serwisu internetowego ph-progress.pl zwanego dalej Serwisem.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest PH Progress Daniel Więcek z siedzibą we Wrześni, ul. Wrocławska 43, NIP: 7890004862, REGON: 631004630, kontakt: esklep@ph-progress.pl, zwanego dalej Sprzedawcą lub Usługodawcą.
 3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
 4. Postanowienia tego Regulaminu stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego zawieranej pomiędzy kupującym a Sprzedawcą, chyba że w indywidualnej umowie sporządzonej na piśmie strony postanowią zmodyfikować poszczególne postanowienia umowne.
 5. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony w taki sposób, aby mogła zapoznać się z ich treścią, za pośrednictwem strony internetowej bądź adresu e-mail, chyba że strony umówiły się inaczej.
 6. Stronami umowy mogą zostać jedynie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub występują w imieniu podmiotu, który taką zdolność posiada.

Rozdział 2. Słowniczek Regulaminu

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – jest to podmiot decydujący o zakresie, sposobie i celu zbierania i przetwarzania danych osobowych zebranych za pośrednictwem serwisu Internetowego.
 2. BLOG – funkcjonalność Serwisu zawierająca odrębne, uporządkowane wpisy dotyczące tematyki Serwisu lub Sklepu Internetowego. Czytelnicy Bloga mogą komentować dowolny wpis na Blogu.
 3. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.
 5. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 6. KLIENT – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 7. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. KONTO UŻYTKOWNIKA – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę. Konto użytkownika stanowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 9. POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH – to czynność polegająca, na udostępnieniu podanych nam danych osobowych innemu podmiotowi, który wykonuje dla nas zleconą usługę. Podmiot, któremu powierzyliśmy dane osobowe, może je wykorzystywać jedynie w celu realizacja usługi, a po zakończeniu jej świadczenia zobowiązany jest usunąć lub zwrócić nam wszystkie przekazane przez nas dane osobowe.
 10. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. REGULAMIN – niniejszy regulamin zakupów Sklepu Internetowego.
 12. SERWIS – serwis Internetowy mieszczący się pod adresem https://progress.wrzesnia.pl
 13. SKLEP INTERNETOWY – sklep prowadzony w ramach Serwisu.
 14. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – właściciel Serwisu i Sklepu Internetowego, o którym jest mowa w Rozdziale 1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
 15. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 17. USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta lub zamierza korzystać z usług świadczonych przez Sklep Internetowy.
 18. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia będące potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Rozdział 3. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
 2. Cena Produktów uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia oraz w formie wiadomości e-mail po złożeniu zamówienia.
 3. Potwierdzenie o którym jest mowa powyżej jest przesyłane w formie wiadomości e-mail na podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres mailowy. Wiadomość ta zawiera w szczególności:
  1. dane sprzedawcy oraz formy kontaktu,
  2. przedmiot Umowy Sprzedaży wraz z ostateczną ceną oraz kosztami wysyłki oraz zasadami i terminem płatności,
  3. pouczenie o zasadach odstąpienia od umowy przez Konsumenta (Załącznik nr 1 do Regulaminu),
  4. treść regulaminu wraz z wzorami odstąpienia od umowy czy zgłoszenia reklamacji w ramach rękojmi (załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu).
  5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
   1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz
   2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.

Rozdział 4. Formy i termin płatności, koszty i czas dostawy

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Przelew tradycyjna na rachunek bankowy: mBank S.A. 10 1140 2004 0000 3002 6826 1734 , tytułem: nr zamówienia. Przelew powinien być dokonany w terminie 7 dni od chwili złożenia zamówienia. Brak przelewu oznacza automatyczne odstąpienie od umowy – dotyczy to zarówno Klienta będącego lub niebędącego Konsumentem. Kompletowanie Produktów do wysyłki, rozpoczyna się wraz z chwilą zaksięgowania wpłaty na konto.
  2. Płatność elektroniczna – płatność za pomocą systemu płatności, do którego Klient zostanie przekierowany w celu dokonania płatności. Dokonanie płatności jest możliwe z chwilą zakończenia wypełniania formularza zamówienia. Kompletowanie produktów rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty przez Sprzedawcę. Niedokonanie płatności skutkować będzie automatycznym odstąpieniem od umowy sprzedaży. Wszelkie spory związane z dokonaną płatnością, rozstrzygane są bezpośrednio przez Klienta z operatorem płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg płatności ani za udostępnione dane np. kart kredytowych, na stronie operatora płatności. Rozliczeniem transakcji za zgodą i wyborem Klienta, zajmują się Przelewy24 – PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł. Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
  3. Pobranie – płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze towaru (kurierowi, listonoszowi lub w siedzibie Sprzedawcy – w zależności od wybranej metody dostawy). Wybór tej formy płatności nakłada na Klienta obowiązek zapłaty. Kompletowanie Produktów do wysyłki, rozpoczyna się wraz z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji. Nieodebranie i nieopłacenie przez Klienta zakupionych Produktów wiąże się z automatycznym odstąpieniem od umowy Sprzedaży. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem – nieodebranie przesyłki może wiązać się z wezwaniem do zwrotu powstałej szkody, w postaci kosztu przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy i szkodą powstałą w wyniku utraty wartości Produktu, jeśli taka sytuacja miała miejsce. Sprzedawca zapewnia sobie prawo do odmowy realizacji przesyłki za pobraniem, w przypadku, gdy Klient w przeszłości nie odebrał wysyłanych tą metodą przesyłek.
   2. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest realizowana w formie nieodpłatnej lub odpłatnej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi dostawę produktów za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, Paczkomatów Inpost oraz odbioru osobistego.
 4. Odbiór osobisty jest możliwy po otrzymaniu maila z informacją o „zrealizowaniu zamówienia”, pod adresem i w godzinach pracy punktu odbioru wskazanych na stronie Sklepu Internetowego w zakładce “Dostawa i płatność”.
 5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.
 6. Za termin dostawy rozumie się czas pomiędzy rozpoczęciem kompletowania Produktów a momentem przekazania ich dostawcy lub poinformowania Klienta o możliwości odbioru.
 7. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 20 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy.
 8. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 9. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 10. W przypadku klientów będących konsumentem, ciężar odpowiedzialności za przesyłkę jest po stronie Sprzedawcy.

Rozdział 5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży (zwroty)

 1. Jako Konsumenci (osoby fizyczne) mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpienia. Termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik lub osoba wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy: Wzór odstąpienia od umowy.
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Skutki odstąpienia od umowy
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, bez kosztów dotyczących zwrotu przesyłki niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Warunkiem zwrotu całości kosztów jest odesłanie do Sprzedawcy przedmiotu nienoszącego śladów użytkowania. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Jeżeli chcą Państwo zwrócić rzecz otrzymaną w związku z umową:
  1. Odsyłają nam Państwo zwracaną rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  2. Poniosą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  3. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Ograniczenia w prawie do odstąpienia od umowy:
  Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2015 roku, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, np kosmetyki, która ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, po otwarciu opakowania, nie może być zwrócona, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (Art 38. pkt 5).
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje również w przypadku wystawienia Faktury jako dokumentu sprzedaży, tylko w przypadkach jeśli umowa bezpośrednio związana jest z jego działalnością gospodarczą, lecz – co kluczowe – nie może ona stanowić charakteru zawodowego udostępnionego na podstawie przepisów o CeiDG.
  Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zakupiły towar bezpośrednio związany z charakterem swojej działalności gospodarczej przepisy dotyczące odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie dotyczą.
 7. Dz.U.2014 poz.827 Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta
  Rozdz.4 Art. 38a. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Rozdział 6. Gwarancje i reklamacje

 1. Na wszystkie produkty, w tym sprzęt fryzjerski i kosmetyczny, udzielamy pełnej gwarancji producenta. Ponadto zgodnie z ustawą o prawach konsumenta zapewniamy możliwość zwrotu lub wymiany nieużywanego produktu. Zapewniamy, że sprzedajemy wyłącznie fabrycznie nowe przedmioty. W celu przyspieszenia procesu reklamacji prosimy skorzystać z formularza Wzór reklamacji
  1. tradycyjnie pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres Progress Września, ul. Wrocławska 43, 62-300 Września, lub
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esklep@ph-progress.pl
 2. Zobowiązujemy się ustosunkować się do każdej reklamacji nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia.

Rozdział 7. Usługi Elektroniczne świadczone za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto użytkownika, Czat, Formularz Zamówień, Opinie i Komentarze, Formularz kontaktowy.
 2. Konto użytkownika – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu następujących kroków przez Usługobiorcę:
  1. wypełnieniu Formularza Rejestracji,
  2. kliknięciu pola „Zarejestruj się”
 3. Usługa Konto użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, do usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy.
 4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
 5. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę”.
 6. Istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego), jedynie do czasu kliknięcia pola Kupuję i płacę.
 7. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 8. Usługa Czatu prowadzona jest za pośrednictwem zintegrowanej z Serwisem aplikacji Messenger Facebook.
 9. Z usługi Czatu mogą skorzystać jedynie Klienci zalogowani do portalu Facebook.
 10. Historia konwersacji Czatu zapisywana jest na indywidualnym koncie użytkownika Facebooka oraz na stronie Sprzedawcy prowadzonej na łamach portalu Facebook.
 11. Korzystanie z usługi Czatu wiąże się z akceptacją Polityki prywatności i Regulaminu Portalu Facebook.
 12. Opinie i Komentarze są usługą pozwalającą wyrazić przez Klienta opinię o Produkcie lub dodać komentarz do umieszczonego na Blogu wpisu.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niepublikowania komentarzy na Blogu, jeśli treść tych komentarzy będzie nieadekwatna lub będą naruszały dobre obyczaje lub nakłaniały do zakupu w innym Serwisie.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego lub email z osobą, która doda Opinię o Produkcie, w celu weryfikacji opinii.
 15. Formularz kontaktowy jest usługą umożliwiającą jednorazowy kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu. Wiadomość wysłana za pośrednictwem Formularza kontaktowego, zostanie zapisana na serwerze pocztowym Usługodawcy.
 16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działanie systemu, leżące po stronie Usługobiorcy, w szczególności za awarie sprzętu Usługobiorcy, czy brak dostępu przez Usługobiorcę do Internetu lub jego niewłaściwe działanie.
 17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszania działania Sklepu Internetowego, w wyniku trwających prac modernizacyjnych, konserwacyjnych Serwisu lub w wyniku awarii serwerów, na których znajduje się Serwis.
 18. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 19. Usługobiorca może w sprawach związanych z działaniem Serwisu, zgłaszać swoje uwagi na adres esklep@progress.wrzesnia.pl.

Rozdział 8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych z wykorzystaniem Serwisu jest Sprzedawca.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy Sprzedaży lub Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Prawo podatkowe oraz Prawo rękojmi).
 3. Dane związane z realizacją umowy będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną np. w celu prowadzenia korespondencji email pomiędzy stronami umowy lub świadczącym usługi informatyczne np. serwisowanie komputerów lub serwerów, na których zlokalizowane są Państwa dane. Dodatkowo dane będą przekazane firmie świadczącej na naszą rzecz usługi transportowe (np. InPost) oraz księgowe.
 4. Osobnym Administratorem danych osobowych jest bank lub operator płatności elektronicznej, w zależności od wybranej przez Państwa metody płatności. Dodatkowo dane Państwa będą udostępnione i Administrowane przez Operatorów Pocztowych za pośrednictwem, których dostarczamy nasze Produkty.
 5. Dane Państwa będą przetwarzane przez:
  1. Okres 2 lat w zakresie niezbędnym do wykonania prawa rękojmi – dane przekazane podczas składania zamówień;
  2. Okres pełnych 6 lat kalendarzowych w przypadku danych przekazanych nam w celach rachunkowych;
  3. Okres świadczenia usługi Konta użytkownika w przypadku danych przekazanych nam podczas zakładania konta.
  4. Okres prowadzenia komunikacji i przez okres przedawnienia roszczeń po jej ustąpieniu, w przypadku danych przekazanych nam przez Czat lub Formularz Kontaktowy.
  5. Do czasu zgłoszenia sprzeciwu w przypadku danych przetwarzanych w celach Marketingowych np. przekazanych podczas dodawania Opinii o Produkcie lub Komentarza na Blogu.
 6. Klient ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt mailowy lub skorzystania z funkcjonalności Naszego serwisu Internetowego.
 8. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, wniosek o którym jest mowa w pkt. 6, powinien dodatkowo zawierać uzasadnienie.
 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, żądanie ich usunięcia jest ograniczone przez prawny obowiązek ciążący na Administratorze a wynikający z przepisów Podatkowych lub Prawa Rękojmi.
 10. Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

Rozdział 9. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Rozdział 10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronach Sklepu Internetowego.
 2. W każdym wypadku, a w szczególności, jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Sprzedawcą a Klientem są sądy Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, poprzez ogłoszenie na stronie Serwisu oraz wysłanie informacji mailowej do zarejestrowanych użytkowników Serwisu.
 4. Zarejestrowani użytkownicy serwisu mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zmiany Regulaminu, poprzez wysłanie e-maila na adres Sprzedawcy w przeciągu 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o zmianie.
 5. Skorzystanie z prawa, o którym jest mowa w punkcie 4, skutkować będzie zaprzestaniem świadczenia usług elektronicznych w postaci Konta Użytkownika,
 6. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na umowy zawarte przed dniem ogłoszenia Regulaminu
 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
  1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),
  2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827z zm.)
  3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)